Да ли сте пријавили ваше дете у школу српског језика?

Уколико желите да ваше дете похађа наставу српског језика потребно је да испуните овај упитник и хитно га доставите свештенику или Амбасади Србије.

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А о покретању "пилот пројекта" допунске наставе на српском језику  за децу основношколског узраста у Краљевини Данској

грб-србије 150С обзиром на потребу и значај организовања допунске наставе на српском језику за децу наших сународника на територији Краљевине Данске, као и чињенице да је ова активност занемарена од стране наше дијаспоре у претходном периоду, Амбасада Републике Србије у Копенхагену је почетком априла 2014. године иницирала акцију анкетирања родитеља и деце за организовање овог облика рада. На састанку одржаном у Амбасади, представницима постојећих клубова и удружења српске дијаспоре у Данској подељени су обрасци пријава и спискова ради прикупљања података о заинтересованости родитеља и деце за организовањем овог облика активности.

 У овој, првој фази, тзв. анкетирања родитеља и деце, потребно је утврдити број деце која би била обухваћена допунском наставом, јер према важећем Правилнику о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству, минималан број деце за организовање наставе износи 24 ученика. С обзиром да се допунска настава  изводи у 3 групе: млађи узраст (први, други, трећи разред), средњи узраст (четврти, пети, шести разред) и старији узраст ученика (седми и осми разред), једну групу ученика могу чинити деца само једног узраста, у изузетним ситуацијама и два узраста. То подразумева да минимум деце у једној, напред наведеној групи узраста ученика, не може бити мањи од 10 за организовање наставе. Управо због ових чињеница се обавља анкетирање заинтересованости за допунску наставу.

Анкетни купон можете преузети овде и испуњеног га предати у амбасаду Републике Србије или у цркви.

Друга фаза "пилот пројекта" подразумева избор наставника за реализацију наставе. С обзиром да важећи прописи Краљевине Данске не обезбеђују  регистрацију наставног кадра из Србије, препоручује се избор адекватног наставног особља са лиценцом за обављање ове врсте посла на територији Данске, са образложењем да имају предност над наставним кадром из Србије због регулисаног боравка и познавања данског језика, који олакшава комуникацију са нашом децом која најчешће или ретко комунициарју на српском језику. Према постојећим сазнањима, кадрови овог профила постоје у Данској.

Трећа фаза "пилот пројекта" тиче се организације наставе и одређивања локације за одржавање допунске наставе. Програм основног образовања и васпитања у иностранству подразумева реализацију наставе из следећих предмета:

            - српски језик

            - моја отаџбина Србија

            - основи културе српског народа.

Предвиђен број часова за сваки предмет износи од 105 до 114 часова годишње, у зависности од могућности организације наставе и усклађености са редовном наставом коју похађају деца у данским школама. Настава се може организовати у просторијама Српске православне цркве, клубовима и удружењима наше дијаспоре у Данској или другим јавним просторијама које одаберу родитељи и наставници. Имајући у виду да је српска дијаспора купила зграду за Српску православну цркву у Копенхагену, свештеник Александар Самарџић је дао пристанак за реализацију допунске наставе на српском језику у том простору. Према постојећим сазнањима, допунска настава се може организовати у клубовима и удружењима који имају свој простор, али и у просторијама које понуде администранитивни органи Данске.

Ученици се оцењују из наставних предмета прописаних програмом образовања у иностранству, а успех ученика се исказује бројчаним оценама на крају првог и другог полугодишта школске године, које се уписују у ђачку књижицу Р. Србије. На крају школске године, наставник у писаној форми даје мишљење и предлоге за даље напредовање ученика.

Нове групе ученика формирају се на захтев родитеља, уколико постоји довољан број ученика и наставника, уколико је обезбеђен адекватан простор, опрема и наставна средства за извођење наставе. Захтев за отварање нових група ученика упућује се Министарству просвете преко координатора (са седиштем у Берну, Швајцарска), тј. преко Амбасаде Р. Србије у Копенхагену који захтеве прослеђује координатору.

 Министарство просвете одобрава отварање група ученика под следећим условима:

            - да је пријављено најмање 24 ученика

            - да постоји стручан наставни кадар

            - да постоји простор за извођење наставе

        - да постоји сагласност родитеља да учествују у финансирању образовања на српском језику током прве школске године (због чега се зове "пилот пројекат"). Средства која се обезбеђују учешћем родитеља, уплаћују се на рачун Амбасаде, а намењена су за извођење наставе у иностранству: трошкове изнајмљивања учионица, набавку уџбеника и дидактичког материјала, путних трошкова наставника и деце у износу цене возне карте и друго.

Уџбеници и наставна средства која се користе у настави одобравају се од стране Министарства просвете, а координатор наставе у иностранству листу уџбеника и наставних средстава доставља преко Амбасаде најкасније до 30. септембра текуће школске године.

Веома значајан сегмент организовања допунске наставе на српском језику у Данској чини Савет родитеља, као саветодавно тело које:

- даје мишљења и предлоге за организацију, остваривање и унапређивање наставе

- брине о обезбеђивању услова за безбедност ученика

- даје сагласност за коришћење средстава родитеља

- сарађује са клубовима и удружењима наше дијаспоре и другим органима од значаја за извођење допунске наставе.

 Савет родитеља бира се на првом родитељском састанку сваке нове школске године, а чине га по један представник сваке групе на нивоу града, где се изводи настава. 

Пријатељи парохије

просвета-мали 

Парохијски гласник

Пријавите се на мејлинг листу

Православни календар

Скачать шаблоны јоомла 3.4.